15.1.2007 9:02
Rozhovor Faraway studios
Rozhovor nejen o Until I’m Gone..
Více...
21.12.2006 19:44
Sběratelské předměty s motivem hry Armed Assault!
Přinášíme tiskovou zprávu IDEA Games..
Více...
18.12.2006 16:07
Alpha Prime - Video
Podívejte se kdo pracoval na AP..
Více...
18.12.2006 16:06
Armed Assault - Bonusové screenshoty
Podívejte se..
Více...
18.12.2006 16:06
Dárek od BIS
Novoroční dárek pro hráče ArmA: Armed Assault!
Více...
17.12.2006 17:13
Alpha Prime - Demo screenshoty
Podívejte se na screeny...
Více...
17.12.2006 16:53
Nová Videa
Přidána nová videa do sekce..
Více...
13.12.2006 14:30
Arma v Německu!
nejprodávanější titul..
Více...
11.12.2006 23:09
Tisková zpráva - IDEA Games
ArmA: Armed Assault v české lokalizaci je k dispozici na internetu.
Více...
10.12.2006 20:20
Rozhovor s Prohibited
Další moje otázky jsem směřoval na nově vzniklý tým Prohibited..
Více...

TOPlist

Popis práce v editoru

První kroky

Tvorba nových map (misí) do hry Original war je poměrně složitá a komplexní záležitost, a proto se mi zdá jako dobré vysvětlit hned na začátku, co každého tento proces podstoupivše chtějícího designera čeká, neboli popsat logický model tvorby mapy:
- začněme logicky tím, že si nainstalujete OW editor
- v něm vytvoříte novou mapu požadované velikosti
- její terén zatím blíže nespecifikovaným způsobem patřičně dle libosti zvrásníte
- pro každý hex mapy vyznačíte jeho typ (zem, voda, skála, bažina atd.)
- na vybraná místa přidáte trávu
- osázíte mapu přírodou
- umístíte na mapu jednotky (lidi, budovy, vozidla); lépe je však vytvářet jednotky až interním skriptovacím jazykem SAIL, pro snažší pozdější manipulaci s nimi
- plochám jejichž typ jste označili jako vodu, definujete její výšku
- chcete-li, můžete si z editoru vyexportovat různé typy výškových,
vodních aj. map, pomocí nichž je možné v jiných grafických programech vytvořit podkladovou mapu
o podkladovou mapu, pomocí programu Convert převedete na speciální formát GBI
o podkladovou mapu ve formátu GBI, naimportujete zpět do vaší mapy
- nakonec zbývá věc nejpodstatnější, čímž je pomocí již zmíněného
skriptovacího jazyka SAIL, napsat pro vaši mapu skript, jenž bude o vytvářet jednotky na mapě
o ovládat nepřátelské (nebo v některých případech i vaše) jednotky
o zajišťovat přísun materiálu (beden)
o ukončovat hru ve správném okamžiku (ať již vítězně nebo jako prohru)
o atd. vše samozřejmě v závislosti na zvolené obtížnosti

Popis obrazovky

Editor se skládá z formuláře vlastní aplikace a několika dalších oken, jejichž počet a rozmístění se dá libovolně měnit a posléze i uložit. Formulář vlastní aplikace obsahuje pouze hlavní menu, jehož podrobný popis najdete v některé z pozdějších kapitol. Největší část obrazovky zabírá okno se samotnou mapou - Screen (nebo okno SAIL editor) a po jeho bocích je lemováno několika dalšími okny. Jejich úplný seznam najdete v menu Windows, odkud je můžete i zobrazovat. Okno Tools je, jak již název napovídá, nástrojovou lištou ne nepodobnou některému z grafických editorů. Vpravo se pak jako osvědčené jeví nechat si zobrazená okna Layers, Hex info a Minimap, přičemž je dobré mít u „minimapy“ zapnutou volbu Always on top (klepnutím na ni pravým tlačítkem).

Popis menu
Následuje výpis všech položek hlavního menu s jejich stručným popisem.

Menu Files
Open [Ctrl+O]
Restart [Ctrl+T] - otevřenou misi znovu načte
- Save [Ctrl+S] - uloží misi
SaveAs [Shift+Ctrl+S] - uloží misi pod jménem, které zadáte
Save a Copy [Ctrl+Alt+S] - uloží kopii pod jménem, které zadáte
- Map Preferences [Ctrl+J] - zobrazí okno Map Options
Editor Preferences [Shift+Ctrl+J] - zobrazí okno Editor Options
Resize Map - nástroj na dodatečnou změnu velikosti mapy

-

Export Ground Bitmap [Shift+Ctrl+R] - export editorem vyrenderovaného terénu
Export Bitmaps [Shift+Ctrl+B] - export terénu, hexové sítě, trávy
Export Water Height Map [Shift+Ctrl+W] - export vodní mapy a zobrazení výsledku
Export Height Map [Shift+Ctrl+H] - export výškové mapy (při pohledu shora)
Export Water Image as bin
Export Ground Env ???
Export map visual - export mapy tak, jak by vypadala ve hře
Export vehicles

-

Import Bitmaps [Shift+Ctrl+M]
Import Water Height Map [Shift+Ctrl+A]
Import Water Anim Map [Shift+Ctrl+N]
Import Water Image as bin
Import GBI - import podkladu mapy ve spec. formátu

-

Exit OW [Alt+X] - ukončení editoru

Menu Testing
Difficulty >> - nastavení obtížnosti pro testování
Adventurer (Easy)
Commander (Medium)
Master Strategist (Hard)
Campaign >> - výběr kampaně pro testování
American
Arabian
Russian
Profile - výběr profilu (hráče)
Open Campaign Save - zobrazení herního stromu zadaného hráče
Menu Mode
Go to Game Mode [Ctrl+E] - spuštění načtené mapy


Menu Edit
Undo [Alt+BkSp]
Redo [Shift+Alt+BkSp]


Menu Selection
All [Ctrl+A] - výběr celé mapy
None [Ctrl+D] - zrušení výběru
Invert [Shift+Ctrl+I] - inverze výběru
Hide [Ctrl+H] - skrytí výběru

-

Expand [Shift+Ctrl+E] - rozšíření výběru o jeden hex
Contract [Shift+Ctrl+C] - zúžení výběru o jeden hex
Set unreachable - označení vybraných hexů jako nedostupných
Set reachable - zrušení označení nedostupnosti vybraných hexů


Menu Tools
Hand Selection [H] - výběr hexů od ruky
Lasso Selection [L] - výběr podle hraniční křivky
Move Selection [V] - přesun výběru
Magic Wand Selection [W] - výběr podle shody typu okolních hexů
Circle Selection [C] - kruhový výběr
Rectangle Selection [R] - obdélníkový výběr

-

Create Unit [U] - zobrazí okno na vytváření jednotek
Create Environment [E] - zobrazí okno na tvorbu přírody
Grass Tool [G] - nástroj na tvorbu trávy


Menu Layers
Height Layer [F1] - přepnutí do výškové vrstvy
Terrain Layer [F2] - přepnutí do vrstvy s typy terénu
Grass Layer [F3] - přepnutí do travní vrstvy
Environment Layer [F4] - přepnutí do přírodní vrstvy
Unit Layer [F5] - přepnutí do vrstvy jednotek
Info Layer [F6] - přepnutí do informační vrstvy (hex.síť, výběr)
Water Layer [F7] - přepnutí do vodní vrstvy

-

Height Layer Visibility [Shift+F1] - zapnutí/vypnutí viditelnosti výškové vrstvy
Terrain Layer Visibility [Shift+F2] - zapnutí/vypnutí viditelnosti vrstvy s typy terénu
Grass Layer Visibility [Shift+F3] - zapnutí/vypnutí viditelnosti travní vrstvy
Environment Layer Visibility [Shift+F4] - zapnutí/vypnutí viditelnosti přírodní vrstvy
Unit Layer Visibility [Shift+F5] - zapnutí/vypnutí viditelnosti vrstvy jednotek
Info Layer Visibility [Shift+F6] - zapnutí/vypnutí viditelnosti informační vrstvy
Water Layer Visibility [Shift+F7] - zapnutí/vypnutí viditelnosti vodní vrstvy

-

Show All [Shift+F12] - nastaví všechny vrstvy jako viditelné


Menu Areas
Create New Area [Alt+Ins] - z výběru vytvoří novou oblast
Delete Area [Alt+Del] - smaže oblast vybranou v seznamu oblastí (okno List of Areas [Shift+Ctrl+3])

-

Select Area [End] - vytvoří výběr z vybrané oblasti v seznamu
Add Area to Selection [Shift+End] - k výběru přidá v seznamu vybranou oblast
Sub Area from Selection [Alt+End] - z výběru odečte v seznamu vybranou oblast
Combine Area with Selection [Ctrl+End] - k výběru přidá vybranou oblast a odstraní průnik

-

Redefine Area [Home] - vybranou oblast nahradí aktuálním výběrem
Add Selection to Area [Shift+Home] - k vybrané oblasti přidá výběr
Sub Selection from Area [Alt+Home] - z vybrané oblasti odstraní výběr
Combine Selection with Area [Ctrl+Home] - k vybrané oblasti přidá výběr a odstraní průnik

-

Show All Areas - zobrazí všechny oblasti
Hide All Areas - skryje všechny oblasti


Menu Modify
Apply Terraforming [Shift+Ctrl+T] - na výběr aplikuje omezení nastavené v okně Editor
Options [Shift+Ctrl+J]
Remove Border Grass - z hexů na okrajích mapy odstraní trávu tak, aby byla po obvodě mapy zarovnána
Compute water zbuffer ???

-

Reset FoW - vynuluje informace o dříve viděných hexech
Reset FoW grass ???
Reset LoS ???
Random Faces ???
Update hexes ???


Menu Sail Support
List of Buildings - na pozici kurzoru v SAIL editoru vloží seznam všech budov na mapě
List of Characters - ... postav na mapě
List of Sources - ... zdrojů (olej, siberit) na mapě

-

Set of Points on Ctrl+Shift+Click - při stisku klávesové zkratky [Ctrl+Shift+Click] vloží na pozici kurzoru do SAIL editoru souřadnici hexu
Menu Hot Commands - Height Layer aktivní a existuje selekce - na základě zvolené „terraformingové“ metody nastaví výšku terénu uvnitř výběru i jeho okolí
Set height 0 [`]
Set height 1 [1]
.
.
Set height 10 [0]
Set height 11 [Shift+1]
.
.
Set height 20 [Shift+0]
Set height 21
.
.
Set height 26
Set height 27 [Alt+A]
Set height 28 [Alt+B]
Set height 29 [Alt+C]
Set height 30 [Alt+0]
Increase Height [Num +]
Decrease Height [Num -]


Menu Hot Commands - Terrain Layer aktivní a existuje selekce
Set earth [1] - vybrané hexy označí jako zem (hlínu)
Set needles [2] - vybrané hexy označí jako jehličí
Set don't enter [3] - vybrané hexy označí jako nedostupné
Set don't enter water [4] - vybrané hexy označí jako hlubokou vodu
Set water [5] - vybrané hexy označí jako vodu
Set don't enter rock [6] - vybrané hexy označí jako neprůchodnou skálu
Set rock [7] - vybrané hexy označí jako skálu
Set swamp [8] - vybrané hexy označí jako bažinu
Set snee [9] - vybrané hexy označí jako sníh
Set road [0] - vybrané hexy označí jako cestu
Set bank [Shift+1] - vybrané hexy označí jako břeh
Next Terrain [Num +] - vybraným hexům změní typ o 1 dopředu
Previous Terrain [Num -] - vybraným hexům změní typ o 1 dozadu


Menu Hot Commands - Water Layer aktivní a existuje selekce
- nastaví výšku vodní hladiny (neboli z jaké části se v daném místě budou jednotky jevit jako pod vodou)
Set Water Level 0 [`]
Set Water Level 1 [1]
.
.
Set Water Level 10 [0]
Set Water Level 11 [Shift+1]
.
.
Set Water Level 20 [Shift+0]
Set Water Level 21
.
.
Set Water Level 26
Set Water Level 27 [Alt+A]
Set Water Level 28 [Alt+B]
Set Water Level 29 [Alt+C]
Set Water Level 30 [Alt+0]
Increase Water Level [Num +]
Decrease Water Level [Num -]


Menu View
Grid Visible [Shift+Alt+G] - zapnutí/vypnutí hexové sítě
Dummy Ground Mode [Shift+Alt+D] - zapnutí provizorního režimu zobrazování terénu
Render Terrain [Shift+Alt+R] - vyrenderování terénu (vyhlazení, vystínování) Disable GBI
Z-Buffer View [Shift+Alt+Z] - zapnutí/vypnutí zobrazení Z-Bufferu
Toggle FoW all visible [Shift+Alt+F] - zapnutí/vypnutí FoW (Fog-of-War)
Fog recount mask - aktualizuje pole použitých hexů na mapě

-

Show all occupied - u všech budov zapne/vypne status „obsazeno“
Show all working - u všech budov zapne/vypne status „v činnosti“


Menu Windows
Sail Editor Visible [Shift+Ctrl+`] - zobrazí okno SAIL editoru
Toolbar Visible [Shift+Ctrl+1] - zobrazí nástrojovou lištu
Layers Visible [Shift+Ctrl+2] - zobrazí okno s vrstvami
Areas Visible [Shift+Ctrl+3] - zobrazí okno pro práci s oblastmi
Grass Filter [Shift+Ctrl+4] - zobrazí okno travního filtru
Info Visible [Shift+Ctrl+5] - zobrazí okno s informacemi o hexu nad nímž stojí kurzor myši (pozice, výška, terén, sklon svahu...)
Environment Sets Visible [Shift+Ctrl+6] - zobrazí okno se sadami stromů, kamenů apod.
Units Visible [Shift+Ctrl+7] - zobrazí okno pro vkládání jednotek, budov apod. Configs Visible
??? Inter. configs Visible [Shift+Ctrl+8] - zobrazí okno pro změnu barevných profilů objektů
Develop Visible [Shift+Ctrl+9] - zobrazí okno Develop s dodatečnými informacemi o objektech na mapě apod.
Screen Visible [Shift+Ctrl+0] - zobrazí okno s mapou
Minimap Visible [Shift+Ctrl+-] - zobrazí minimapu
TF Method Visible - zobrazí okno s metodami „terraformingu“
Unit list - zobrazí seznam jednotek
Memory Status - zobrazí okno s informacemi o využití paměti apod.

-

Debug Visible [Shift+Ctrl+D] - zobrazí okno Debug pro ladění SAILu

-

Save windows configuration - uloží nastavení pozic a zobrazení oken
Menu Mission
Attitudes - zobrazí okno s možností nastavení vztahů mezi jednotlivými stranami (přítel, nepřítel, neutrální)
Technologies - zobrazí okno s technologiemi a možností jejich povolení, zákazu nebo vynalezení pro jednotlivé strany
Restrictions - zobrazí okno se seznamem budov a možností jejich povolení nebo zákazu pro jednotlivé strany


Základy práce s editorem
Každá mapa se skládá ze sedmi vrstev, se kterými pracujete pomocí vybraného nástroje. A to i kdyby byla vrstva skryta!

Height layer je vrstva, kde měníte tvar terénu. Každý hex může nabývat šesti různých typů sklonu (slopes) v šesti směrech. První dva stupně sklonu – značené bílou příčkou – jsou schůdné a sjízdné pro všechny lidi i vozidla a lze na nich stavět i budovy. Sklony 3 a 4 – žlutá příčka – jsou opět schůdné pro lidi, ale sjízdné jsou jen pro pásová vozidla a nelze již na nich stavět. Poslední dva sklony – červené příčky – jsou neschůdné a nesjízdné bez výjimky. Modeling terénu se provádí třeba pomocí kláves [Num+] a [Num-] jimiž zvyšujete resp. snižujete výšku vybraných hexů o 1. V menu Hot commands, jehož obsah se mění v závislosti na vybrané vrsvě, naleznete spoustu příkazů a klávesových zkratek na nastavení požadované výšky přímo. Při modelingu terénu narazíte často na problém omezení vybraných hexů na sklon limitovaný určitou hodnotou. Pořebujete-li např. zajistit, aby se dalo na určité místo dojet nebo chcete-li vytvořit „nájezd“ na nějaký nedostupný svah, vyberte požadované hexy, v případě nájezdu dostatečně velkou plochu, které se mají změnit a použijte okno Editor options (volbou Editor preferences) z menu Files, kde nastavíte požadované hodnoty. Pak již stačí jen aplikovat zadané parametry výběrem položky Apply terraforming v menu Modify. Nezapomeňte však ihned vrátit do okna Editor options původní maximální hodnoty, neboť od této chvíle by nešel vytvořit jediný hex, který by nesplňoval zadané omezení. Ve vztahu k modelingu terénu je dobré se zmínit ještě o okně TF Method (menu Windows). Pomocí tohoto miniokna zásadně ovlivňujete způsob reakce editoru na žádost o úpravu terénu. Doporučuji používat pouze volbu Raise low, neboť se chová více intuitivně, zatímco druhá volba Lower high se na přání o zvýšení snaží s výběrem nehýbat a snížit spíše jeho okolí (a opačně), což je velmi nepředvídatelné a může to rozhodit celou mapu. Občas se ale přece jen může hodit, zvláště když potřebujete udělat třeba díru.

Terrain layer je vrstva sloužící k práci s typy terénu. Editor umožňuje každému hexu definovat jeden z jedenácti typů. Jednotlivé typy terénu slouží jednak pro tvorbu minimapy a v neposlední řadě také říkají samotnému enginu hry, na jakémže to zrovna podloží se která jednotka nachází (Water, Earth), zda je vůbec povoleno na nějaké místo vstoupit (Don’t enter, Don’t enter water, …) apod.

Grass layer je vrstva, ve které se nachází jak jinak než tráva.

Environment layer je vrstva s přírodou. Stromy, kameny, houby a vůbec vše, co lze přidat nástrojem Create environment.

Unit layer je obdobou předešlé vrstvy, tedy všechny jednotky, které vyrobíte nástrojem Create unit.

Info layer je vrstvou se všemi dodatečnými informacemi o mapě. Hexová síť (Grid), položky zobrazitelné z okna Develop atd.

Water layer je vrstva s „výškovou sítí“ vody. Výška vody na hexech se zvyšuje resp. snižuje stejně jako výška hexů ve vrstvě Height, tedy klávesami [Num+] resp. [Num-] nebo přímo z menu Hot commands.

Na vytváření výběrů je v okně Tools k dipozici několik různých nástrojů, se kterými se však v zásadě pracuje stejně. Klepnutí na levé tlačítko myši a případné tažení vytváří výběr nový, přičemž existuje-li již nějaký, zruší se. Přidáním tklávesy [Shift] ke zmíněné kombinaci můžete k již existujícímu výběru doplnit další hexy. S klávesou [Alt] můžete z výběru hexy odebírat a konečně s klávesou [Ctrl] měníte stav hexů z vybraných na nevybrané a naopak. V liště jsou pak ještě další nástroje, pomocí nichž na mapu umísťujete nebo z ní odebíráte, teď již striktně s klávesou [Shift] nebo [Alt], jednotky, přírodu a trávu. Samotné klepnutí nemá v případě trávy a přírody účinek žádný a pro jednotky je nahrazeno možností změny jejich vlastností.

Hand selection [H] - výběr hexů od ruky
Move selection [V] - přesun se výběru
Magic wand selection [W] - výběr na základě shody typu okolních hexů
- typ hexů se vztahuje na aktuálně vybranou vrstvu
- výběr ve vrstvě Height je možno omezit na sklony
a/nebo výšku a naopak jej rozšířit na všechny hexy stejného typu ve vybrané vrstvě
Lasso selection [L] - výběr pomocí hraniční oblasti
Circle selection [C] - kruhový výběr
- možnost zadání poloměru
- klepnutí na pravé tlačítko výběr zruší
Rectangle selection [R] - obdélníkový výběr
- klepnutí na pravé tlačítko výběr zruší
Create unit [U] - vkládání, odebírání a změna jednotek
Create environment [E] - vkládání, odebírání a změna přírody
Grass tool [G] - vkládání, odebírání a změna typu trávy
- práce formou štětce


SAIL SAIL neboli Scripting AI Language je programovací jazyk řídící chod každé mise a jejich návaznost v kampaních. Zde naleznete výpis jeho konstant, proměnných, funkcí a událostí s jejich popisem (pouze v angličtině).

Popis editoru k OW ke stažení